Page 8 - icra yoluyla çocuk teslimi nafaka özel raporu v09 pdf baskıya
P. 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

        Özel Raporu”, 2016 yılında ise “Adalet Sistemimizin Sorunları, İyileştiril-
        mesi ve Güvenilirliğinin Artırılması Hakkında Özel Rapor”, 2018 yılında
        ise Türkçe ve İngilizce olarak “Türkiye’deki Suriyeliler Özel Rapor”u hazır-
        lanmış ilgili idarelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

        Kurumumuza boşanma kararı sonrası velayet sahibi olmayan tarafların ço-
        cuklarıyla kişisel ilişki kurmasındaki sorunlar ve çocuk teslimi konusunda
        başvurular yapılmaktadır. Bu konu toplumda büyük bir sosyal sorun haline
        gelmiştir. Kurumumuz daha önce “Kadın Hakları ve Ombudsmanlık” ve
        “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizma-
        ların Etkinliğinin Artırılması” konularında çalışmalar yapmış ve bunların
        sonuçlarını yayımlamıştır. Kurumumuz bu çalışmayla da toplumda sosyal
        yara olan “Çocuk Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına İliş-
        kin” Özel Rapor hazırlamış bulunmaktadır.

        Aile tarihin en eski örgütlü yapısı olup toplumun yapı taşıdır. İlk insan
        Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile birlikte aile kurumu meydana gelmiş
        ve nesiller boyu intikal ederek günümüze ulaşmıştır. Aile toplumsal sürekli-
        liği sağlayan ve toplumsal değerlerin korunmasında da en önemli unsurdur.
        BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğun sağlıklı gelişimi için doğal ortam
        olarak aileyi öngörmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve benzeri
        sözleşmeler aileyi toplumun temeli olarak görmektedir.

        Mutlu ve huzurlu bir toplum, o toplumdaki mutlu ve huzurlu aileler ile ço-
        cukların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bizim dinimiz ve geleneklerimiz, aile
        kurumuna ve çocuklara son derece önem vermektedir. “Sizin en hayırlı
        olanınız, ailesine en iyi olanınızdır” ve “Küçüklerine şefkat göstermeyen
        bizden değildir.” Hadis-i Şerifleri bunun en güzel örnekleridir.

        Bu raporun ana temasını oluşturan aile kurumunun işleyişine ilişkin ulu-
        sal mevzuatımızda pek çok düzenleme yer almaktadır. Anayasamızın 41.
        maddesinde toplumun temelinin aile olduğu belirtilmektedir. Devletimize
        ailenin korunması ile ilgili çok önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Ailenin
        huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması için gerekli
        tedbirleri almak devletimizin görevleri arasında sayılmıştır.

        Ancak son yılların verileri incelendiğinde aile yapısının her geçen gün za-
        yıfladığı görülecektir. Evlenme oranları azalmakta ve boşanmalar ise hız-       8  ARALIK 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13