Page 7 - icra yoluyla çocuk teslimi nafaka özel raporu v09 pdf baskıya
P. 7

ÇOCUK TESLİMİNDE HAK İHLALLERİNE VE YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖZEL RAPOR

      ÖN SÖZ      Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan
      anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince
      “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve
      işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı
      içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve
      idareye önerilerde bulunmakla…” görevlendirilmiştir.
      Bu minvalden hareketle “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası
      dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine
      rehber edinen Kurumumuz;

        ¸  İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,

        ¸  İnsan haklarının gelişmesine,
        ¸  Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,

        ¸  Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
        ¸  Şeffaf-hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına,

        ¸  Demokrasinin ve demokratik kültürün en ileri düzeyde yerleşmesi-
         ne,

      katkı sağlamaya çalışmaktadır.

      Nitekim 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 7’nci maddesi
      ile Kurumumuza ayrıca gerekli görülen durumlarda özel rapor hazırlama
      yetkisi de verilmiştir. Kurumumuz, özel raporlar vasıtasıyla; toplumumu-
      zun geniş kesimlerini ilgilendiren konularda kamu yönetimimizin mevcut
      görünümünü ortaya koymayı ve geniş kitleleri ilgilendiren problemlerin
      çözümüne katkıda bulunmayı, kamu hizmetinin hukuka ve hakkaniyete
      uygun olarak sunulduğu zemini genişletmeyi ve yönetimin iyileştirilme-
      sine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu saiklerle 2014 yılında “Soma Ma-
      den Kazasından Hareketle Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                   ARALIK 2019 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12