Page 8 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 8

İçindekiler
         SUNUŞ ....................................................................................................................................... 4
         BÖLÜM I .................................................................................................................................. 11
         GENEL BİLGİLER ................................................................................................................... 11
         A. MİSYON VE VİZYON ....................................................................................................... 11
         B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR ....................................................................................... 11
         C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ......................................................................................... 12
         1. FİZİKSEL YAPI ................................................................................................................ 12
         2. ÖRGÜT YAPISI ................................................................................................................ 12
         3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .......................................................................... 16
         4. İNSAN KAYNAKLARI ....................................................................................................... 18
         5. SUNULAN HİZMETLER .................................................................................................. 22
         6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................ 27
         BÖLÜM II ................................................................................................................................ 29
         AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................ 29
         A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ ................................................................................ 29
         B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ............................................................................ 31
         BÖLÜM III ............................................................................................................................... 33
         FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .............................................. 33
         A. MALİ BİLGİLER ............................................................................................................... 33
         1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................................................. 33
         2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................... 33
         2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ......................................................... 33
         3. MALİ DENETİM SONUÇLARI ........................................................................................ 36
         B. PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................. 37
         1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ .................................................................................. 37
         1.1 KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................... 37
         1.1.1 Kurumsal İşleyişe Yönelik Faaliyetler ............................................................................ 37
         1.1.2 Hukuk Faaliyetleri ........................................................................................................... 38
         1.1.3Personele Yönelik Eğitim ve Diğer Faaliyetler ................................................................ 39
         1.1.4Destek Hizmetleri Faaliyetleri ......................................................................................... 41
         1.2 HAK ARAMA KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI VE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER
         KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ....................................................................... 42
         1.2.1Basın ve Medya Faaliyetleri ............................................................................................ 42
         1.2.2Kurumsal Toplantı ve Organizasyonlar ........................................................................... 43
         1.2.3Halkla İlişkiler .................................................................................................................. 46
         1.2.4Kamu Kurumları ve STK ile İlişkiler ................................................................................ 49
         1.2.5TBMM ile İlişkiler ............................................................................................................ 53
         1.3 ULUSLARARASI ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............................................. 56
         1.3.1 Projeler ............................................................................................................................ 56
         1.3.2Uluslararası Ağlar ........................................................................................................... 57
         1.3.3Etkinlikler ve Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri ............................................................. 57
         1.3.4Ombudsmanlık Kurumları ve Ağlarıyla İlişkiler ile Yurtdışında Hak Arama Kültürünün
         Yaygınlaştırılması Kapsamındaki Faaliyetler .......................................................................... 57
         1.4 ŞİKÂYET BAŞVURULARI VE BAŞVURULARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER .................... 62
         1.4.1Genel İstatistikler ............................................................................................................. 62
         1.4.2Dostane Çözüme İlişkin İstatistikler ................................................................................ 74
         1.4.3Tavsiye, Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararlarına İlişkin İstatistikler ............................ 74                               7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13