Page 8 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 8

İçindekiler
         SUNUŞ ....................................................................................................................................... 4
       BÖLÜM I ......................................................................................................................................... 11
       1. GENEL BİLGİLER ................................................................................................................... 11
       BÖLÜM I ......................................................................................................................................... 12
       GENEL BİLGİLER .......................................................................................................................... 12
        A. MİSYON VE VİZYON ........................................................................................................... 12
        B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR ........................................................................................... 12
        C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ............................................................................................. 13
         1. FİZİKSEL YAPI ................................................................................................................ 13
         2. ÖRGÜT YAPISI ................................................................................................................ 13
         3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR .......................................................................... 16
         4. İNSAN KAYNAKLARI ....................................................................................................... 18
         5. SUNULAN HİZMETLER .................................................................................................. 22
         6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ............................................................................ 27
       BÖLÜM II ........................................................................................................................................ 29
       AMAÇ VE HEDEFLER ................................................................................................................... 29
        A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ .................................................................................... 29
        B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ................................................................................ 31
       BÖLÜM III ...................................................................................................................................... 33
       FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..................................................... 33
        A. MALİ BİLGİLER ................................................................................................................... 33
         1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ................................................................................. 33
         2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ................................................... 33
         2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ......................................................... 33
         3. MALİ DENETİM SONUÇLARI ........................................................................................ 36
        B. PERFORMANS BİLGİLERİ ................................................................................................. 37
         1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ .................................................................................. 37
        1.1  KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................................................... 37
        1.1.1  Kurumsal İşleyişe Yönelik Faaliyetler .......................................................................... 37
        1.1.2  Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Faaliyetler ................................................................ 38
        1.1.3  Personele Yönelik Eğitim ve Diğer Faaliyetler ............................................................. 39
        1.1.4  Destek Hizmetleri Faaliyetleri ...................................................................................... 41
        1.2  HAK ARAMA KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞTIRILMASI VE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER
        KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ........................................................................... 41
        1.2.1  Basın ve Medya Faaliyetleri ......................................................................................... 42
        1.2.2  Kurumsal Toplantı ve Organizasyonlar ........................................................................ 43
        1.2.3  Halkla İlişkiler ............................................................................................................... 47
        1.2.4  Kamu Kurumları ve STK ile İlişkiler ............................................................................. 50
        1.2.5  TBMM ile İlişkiler ......................................................................................................... 57
        1.3  ULUSLARARASI ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ............................................. 60
        1.3.1  Projeler .......................................................................................................................... 60
        1.3.2  Uluslararası Ağlar ........................................................................................................ 61
        1.3.3  Ombudsmanlık Kurumları ile İkili İş birliği Anlaşmaları ............................................. 61
        1.3.4  Ombudsmanlık Kurumları ve Ağlarıyla İlişkiler ile Yurtdışında Hak Arama Kültürünün
        Yaygınlaştırılması Kapsamındaki Faaliyetler ............................................................................. 62
        1.4  ŞİKÂYET BAŞVURULARI VE BAŞVURULARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER .................... 66
        1.4.1  Genel İstatistikler .......................................................................................................... 66
        1.4.2  Dostane Çözüme İlişkin İstatistikler ............................................................................. 77
        1.4.3  Tavsiye, Kısmen Tavsiye Kısmen Ret Kararlarına İlişkin İstatistikler ......................... 78
        1.4.4  Şikâyet Başvurularına İlişkin Bilgilendirme İstatistikleri ............................................. 80
        1.5  KURUMSAL YAYIN VE RAPORLAR ............................................................................... 81


                               7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13