Page 6 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 6

Bu kapsamda 2019 yılında dostane yollarla çözülen başvuru sayısı 2707 olarak
           gerçekleşmiştir.

          Tavsiye kararlarımıza bakıldığında ise Kurumumuzca 2019 yılında toplam 1270 adet tavsiye
           kararı verilmiştir. Kurumumuz tavsiye kararlarına uyum oranı 2013 yılında %20’lerde iken
           2017 yılında %65, 2018 yılında %70, 2019 yılında ise %75’ya yükselmiştir.

          2019 yılında sorunu olan vatandaşlar ile mektup, mail, yüz yüze veya telefonla
           gerçekleştirilen toplamda yaklaşık 107.899 görüşme sonucunda onlara hukuki yardımda
           bulunulmuş, yol gösterilmiş, sıkıntısına veya derdine çözüm bulmaya çalışılmıştır.

       Kurumumuz toplum büyük bölümünü ilgilendiren sorunlarda konuyla ilgili tarafların görüşünü
       almak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalıştaylar düzenlemeye devam etmiş ve bu
       çalıştayların sonuçları kitap haline getirilmiştir. Yine Kurumumuz toplumun önemli bir bölümü
       ilgilendiren konularda özel raporlar düzenlemiş, idarelere ve vatandaşlara yol göstermek üzere
       rehberler hazırlamıştır. Bunlara örnek verilecek olursa;

          “Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı” düzenlenmiş, söz konusu çalıştayın
           sonuçları kitap haline getirilerek yayımlanmıştır.
          Kamu Denetçiliği Kurumu, İLİTAM programının yaygınlaştırılması, şartlarının
           kolaylaştırılması ve programdan daha çok kişinin istifade etmesi amacıyla 31 Ocak 2019
           tarihinde “Din Eğitimi ve İlahiyat Tamamlama Programı (İLİTAM) Çalıştayı” düzenlenmiş
           çalıştay sonuçları kitap haline getirilmiştir.
          Sokak hayvanlarına yönelik hukuki düzenlemeleri, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yerel
           yönetimlerin çözüm uygulamalarını ve önerilerini, hayvan barınaklarını, hayvan haklarını
           koruma stratejilerini ele almak üzere 24 Ocak 2019 tarihinde “Hayvan Hakları Çözüm
           Çalıştayı” düzenlenmiş; akabinde söz konusu çalıştayın sonuçları kitap haline getirilerek
           yayımlanmıştır.
          İyi Yönetim İlkeleri Rehberi Türkçe ve İngilizce versiyonu hazırlanarak yayımlanmıştır.
          Çocuk Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Özel Rapor
           Hazırlanmıştır.

       Daha nitelikli başvurular almak ve hak arama kültürünü yaygınlaştırmak adına çok çeşitli
       faaliyetlerde bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun dostane çözüm girişimleri ve verdiği kararlarla
       yargının iş yükünü hafifletme yönünde ülkemize katkısı tartışılmazdır. Kurumumuz;
          İyi yönetim ilkelerine uyulması yönünde verdiği öneriler ile idarenin iyi işleyişine katkıda
           bulunduğu gibi vatandaşın yönetime bizatihi katılımını sağlamış,
          Mevzuat değişikliği ile geniş kitleleri ilgilendiren problemlerin çözümüne katkıda
           bulunmuş,
          Bireysel nitelikteki başvurularda vatandaşın problemini doğrudan çözmekle kalmamış; aynı
           zamanda benzer durumdaki kişilerin de hukuki durumlarını açıklığa kavuşturmuş,
          Bilgilendirme talepleri kapsamında yapılan başvurularda ise vatandaşın sorununa çözüm
           bulmuş ve vatandaşa hukuki yardımda bulunarak ilgili yönlendirmeleri yapmıştır.

       Bu kapsamda, 2019 yılında verilen 21.170 karar ile 107.899 kişiye sağlanan hukuki yardım ve yol
       gösterme faaliyetleri, insanı merkeze alan, şeffaf ve hesap verebilir bir idarenin güçlenmesine katkı
       sağlanmıştır. Ayrıca bu faaliyetler sonucunda, hak arama kültürünü yaygınlaştırılmış ve idare
       aleyhine açılacak on binlerce davayı önlenmiş, vatandaşın derdine derman olunmuştur. KDK beş
       yılda bir yapılan seçimler dışında vatandaşın devlet yönetimine katılımını sağlamıştır. Bu nedenle
       KDK, doğrudan demokrasinin bir aracı olmuş ve demokrasinin güçlenmesini sağlamıştır.


                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11