Değerli Başvuru Sahipleri,

İyi bir sonuç almanın en önemli şartı iyi bir başvuru yapabilmektir. Bu nedenle aşağıdaki uyarıları dikkatle okuduktan sonra başvuru yapmanızı öneriyoruz:

1.

Kimlik Bilgileri ve İmza/Onay: Başvurularda mutlaka kimlik bilgileri ve diğer temel bilgiler (ad, soyad, TC Kimik numarası, kullandığınız cep telefon numaranız, ikametgâh ve mail adresleriniz) doğru olarak bulunmalıdır. Vekâletle başvuru durumunda vekile ait istenen bilgi ve belgeler eklenmelidir. Fiziki dilekçe ile yapılan başvurular mutlaka imzalanmalıdır.

Bu tür eksiklikler tamamlanmazsa başvuru incelenemez.

2.

İdarenin Eylem ve İşlemleri: Kamu Denetçiliği Kurumu’na ancak kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları şikâyet edilebilir. Tarafı idare olmayan, özel veya gerçek kişiler arasındaki anlaşmazlıklar Kurumumuzca incelenmemektedir.

3.

Görev Alanı İstisnaları: TBMM’nin Yasama görevine dair işlemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplin işlemleri KDK tarafından incelenemez.

4.

Önce İlgili Kuruma İtiraz Dilekçesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerini ya da kamu görevlilerinin tutum ve davranışlarını KDK’ya şikâyet etmeden önce; ilgili kuruma bu işlem ya da eylemle ilgili itiraz başvurusu yapılmış olmalıdır. Şikâyet konusunu ve talebi yazılı olarak ilgili kuruma iletmeden önce yapılan başvurular, KDK tarafından bir yazıyla ilgili kuruma gönderilir. Bu defa ilgili kurumun yaptığı ya da yapmadığı işleme karşı KDK’ya tekrar başvuru yapılabilir.

5.

Şikayetin Konusu ve Şikayet Edilen Kurum: Şikâyetin konusu, işlemi ya da eylemi yapanın hangi kamu kurumu olduğu ve idarenin bu işleminden ne şekilde etkilenildiği formda ya da dilekçede kısaca anlatılmalıdır.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun altı ay içinde karar vereceği bu süre içinde yargıya başvuru süresinin duracağı ilgi mevzuatta düzenlenmiştir.

Kuruma başvuru yapıldıktan sonra ‘başvurunun askıya alınması’ ya da ‘bekletilmesi’ şeklinde talepte bulunulması halinde, ilgili mevzuat hükmü gereğince başvuru hakkında ‘Karar Verilmesine Yer Olmadığı’ Kararı verilmektedir.”

6.

Şikayetin Bir Talep İçermesi: Kurumumuza, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışı için şikayette bulunulabilir. Ancak yapılacak şikayetlerde idarenin tasarrufunun doğrudan başvurana yönelik olması veya başvuranın bu tasarruftan olumsuz olarak etkilenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Kuruma sadece dilek, temenni, serzeniş ve ihbar mahiyetinde başvuru yapılmamalıdır.

Şikayetin konusu ve talebinin net olarak anlaşılamadığı, somut bilgi ve belgelere dayandırılmayan varsayım niteliğinde iddialar veya genel ifadelerle dilek, temenni, serzeniş niteliğindeki başvuruların, incelenmesi mümkün olamamaktadır.

7.

Yargıya Gitmeden Önce Başvuru Yapılmalı: Başvurular, mahkemeye gitmeden, dava açmadan önce yapılmalıdır. Başvurunun incelendiği sırada da dava açılmamalıdır. Başvuru öncesinde ya da başvuru incelendiği sırada konu mahkemeye giderse, dava açılırsa; bu başvurular Kurumumuz tarafından incelenmez.

8.

Başvuru Dava Açma Süresini Durdurur: Ombudsmanlığa başvuru yapıldığı andan itibaren konu hakkında yargıya başvuru hakkının süresi durur. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuruyu inceleme sonucu başvuru sahibine tebliğ edildiği andan itibaren de tekrar dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

9.

KDK’ya Başvuru Süresi 6 Aydır: Başvurularda hukuki süreleri geçirmemek çok önemlidir. Süreler geçtiğinde şikâyetiniz Kurumumuz tarafından incelenemez. İdareye verdiğiniz itiraz dilekçesinin süresi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunda yapılan değişiklik sonrası 14/07/2021 tarihi itibarıyla 30 gündür. Talebiniz bu süre içerisinde ilgili idare tarafından yerine getirilmezse, cevap verilmezse ya da verilen cevap hukuka, hakkaniyete veya iyi yönetim ilkelerine aykırı ise 6 ay içerisinde Kurumumuza şikayet süresi vardır.

10.

Kurum Tarafından Verilen Kararlara Karşı İtiraz Yolu: 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu uyarınca Kurum tarafından verilen kararlara karşı itiraz yolu öngörülmemiştir. Kurum kararı sonrasında idarenin şikâyete konu edilen işlemi, eylemi için süresinde yargı yoluna başvurulabileceği tabiidir.

11.

Sebepleri, Konusu ve Tarafları Aynı Olan Sonuçlandırılmış Başvurular: Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikâyetlerden sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce sonuçlandırılan başvurular incelenmez.

12.

Kimlik Bilgilerinin Paylaşılması: Kurumumuza yapılan gizlilik talepli genel mahiyetteki başvurular, şikâyetçinin kimlik bilgileri gizli tutularak incelenmektedir. Ancak kişisel bir talebe ilişkin olan, inceleme ve denetim yapılması için kimlik bilgilerinin paylaşılması zorunlu olan başvurularda, araştırma ve inceleme şikâyetçinin kimlik bilgilerini saklı tutarak yapmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda şikâyetçiye mesaj gönderilmektedir. Gönderilen mesaj sonrası şikâyetçi tarafından gizlilik kaldırılırsa sadece İdare ile kimlik bilgisi paylaşılmaktadır. Kişisel nitelikte talep olduğu halde şikâyetçi tarafından gizlilik kaldırılmazsa başvuru incelenmemektedir.

13.

Başvurunun Askıya Alınması ya da Bekletilmesi: Kamu Denetçiliği Kurumu’nun altı ay içinde karar vereceği bu süre içinde yargıya başvuru süresinin duracağı ilgi mevzuatta düzenlenmiştir. Kuruma başvuru yapıldıktan sonra ‘başvurunun askıya alınması’ ya da ‘bekletilmesi’ şeklinde talepte bulunulması halinde, ilgili mevzuat hükmü gereğince başvuru hakkında ‘Karar Verilmesine Yer Olmadığı’ Kararı verilmektedir.”

14.

Bu konular haricinde, tereddüt yaşadığınız bir konu olduğunda; 0312 465 22 00 numaralı telefonumuzdan “Bilgilendirme Bürosuna” bağlanarak bilgi alabilirsiniz.

DİKKAT

Bize başvuru yaptığınız andan itibaren konu hakkında mahkemelere dava açma hakkınızın süresi durur. Bizden çıkan karar size bildirildiği andan itibaren de tekrar dava açma süreniz kaldığı yerden işlemeye başlar.

OMBUDSMANLIĞA BAŞVURMAK ANAYASAL BİR HAKTIR, HAKKINIZI BİZİMLE ARAYIN


ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA

TELEFON
(312) 465 22 00
BİZİ TAKİP EDİN